John goes to school

16/4/2022 | Thế Minh

John is a student. He lives in New York. He is 8 years old. He is in grade 2. This is his second year in school. Tomorrow he will start his studying year. He is very excited because he can meet his friends again. He has many friends. Linda is one of his best friends. Now, he is going to bed. Tomorrow he will get up early to go to school.

Bản dịch:

 John là một học sinh. Cậu ấy sống ở New York. Cậu ấy 8 tuổi. Cậu ấy học lớp 2. Đây là năm thứ hai cậu ấy học ở trường. Ngày mai, cậu ấy sẽ bắt đầu năm học. Cậu ấy rất hào hứng bởi vì cậu ấy có thể gặp lại bạn bè của mình. Cậu ấy có nhiều bạn bè. Linda là một trong những người bạn thân nhất của cậu ấy. Bây giờ, cậu ấy đang đi ngủ. Ngày mai cậu ấy sẽ dậy sớm để đi đến trường.

Từ vựng cần chú ý

  • Student: (n) học sinh
  • Studying year: (n) năm học
  • Best friends: (n) bạn thân nhất
  • Get up: (v) thức dậy
  • Early: (adj) sớm
  • Tomorrow: (n) ngày mai
  • Go to school: (v) đi học
  • Excited: (a) hào hứng
  • Because: (conjuction) bởi vì

Luyện tập

Lưu bài viết:

BÀI TIẾP THEO

Học tiếng anh về thì hiện tại đơn

Học tiếng anh thì hiện tại hoàn thành

Học tiếng anh thì tương lai đơn

Học tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

Học tiếng anh câu điều kiện

KÊNH YOUTUBE

Nào ta cùng học tiếng Anh

NHÓM FACEBOOK

Nào ta cùng học tiếng Anh

BÀI TIẾP THEO

Học tiếng anh về thì hiện tại đơn

Học tiếng anh thì hiện tại hoàn thành

Học tiếng anh thì tương lai đơn

Học tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

Học tiếng anh câu điều kiện

KÊNH YOUTUBE

English Vocab TV

NHÓM FACEBOOK

Nào ta cùng học tiếng Anh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.